Naudinga informacija

Laidojimo pašalpa

Norint gauti vienkartinę 440 Eur laidojimo pašalpą, laidojantis asmuo turėtų kreiptis į savivaldybės administraciją pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą arba ten, kur savo gyvenamąją vietą buvo deklaravęs mirusysis asmuo. Jeigu mirusiojo gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota – pagal paskutinę buvusią jo gyvenamąją vietą.
Dėl šios vienkartinės pašalpos faktiškai mirusįjį palaidojęs asmuo – tiek fizinis, tiek juridinis, kuris organizuoja laidotuves – turi kreiptis per 12 mėnesių nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

atgaila.lt - laidojimo paslaugos
atgaila.lt - laidojimo paslaugos

Įvykus netekčiai (mirus artimajam)

Įvykus netekčiai nedelsdami praneškite bendrosios pagalbos centrui telefonu 112.

Kreipkitės į ritualines laidojimo paslaugas teikiančią bendrovę, kuri pasirūpins palaikų transportavimu.

Kreipkitės į gydymo įstaigą dėl mirties liudijimo išdavimo.

kokia parama priklauso, jei mirė artimasis?

Vienkartinė laidojimo pašalpa

440 Eur

Gauna mirusįjį laidojantis asmuo

Parama palaikams parvežti iš užsienio

Parama yra lygi Faktinėms palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidoms, bet neturi viršyti 2970 Eur

Palaikų parvežimą organizavęs asmuo, kurio vid. pajamos vienam šeimos nariui per mėnesj yra mažesnės nei 528 Eur. Neteikiama, jei palaikų parvežimas organizuojamas valstybės lėšomis

Mirusiajam priklausiusi pensija, kompensacija užypatingas darbo sąlygas

1 išmoka už mirties mėnesį (jei nebuvo išmokėta mirusiajam).
+ 1 papildoma išmoka.

Mirusįjį laidojantis asmuo.
Jei liko neišmokėtų sumų už ankstesnį laikotarpį — išmokama paveldėtojams
Mirusiajam priklausiusi ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros, profesinės reabilitacijos, nedarbo išmoka
Mirusiajam priklausiusi, bet neišmokėta išmoka
Paveldėtojai
Našlių pensija
34,89 Eur/mėn.
Našliai sulaukę pensinio amžiaus arba pripažinti nejgaliais per 5 metus nuo sutuoktinio mirties*. Našliai, neturėję su mirusiuoju bendrų vaikų, igyja teisę gauti našlig pensiją, jei santuoka truko ne trumpiau kaip 1 metus
Našlaičių pensija
50 proc. mirusiojo pensijos dydžio. Jei našlaičių 3 ir daugiau, tuomet jiems visiems po lygiai padalinama ne daugiau kaip 100 proc. mirusiajam prildausiusios ar galėjusios priklausyti pensijos.
Vaikai iki 18 m. arba vyresni, jei yra nedarbingi, iš dalies darbingi arba mokosi, studijuoja*
Šalpos našlaičių pensija
Jei teisę gauti šią pensiją turi ne daugiau nei 3 vaikai, kiekvienam jų skiriama 92 Eur (0,5 šalpos pensijų bazės dydžio). Jei šalpos pensija skiriama 4 ir daugiau vaikų — 276 Eur (1,5 šalpos pensijų bazės) padalijama lygiomis dalimis
Vaikai iki 18 m. arba vyresni, jei yra nedarbingi, iš dalies darbingi arba mokosi, studijuoja
Periodinė draudimo išmoka, apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos
Pagal formulę apskaičiuojama išmoka priklauso nuo buvusių mirusiojo pajamų ir vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio
Vaikai, sutuoktinis, tėvai ir kiti nedarbingais, iš dalies darbingais pripažinti arba pensijinį amžių sukakę asmenys, kurie buvo išlaikomi mirusiojo**
Vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar ūmios profesinės ligos
46,55 vidutinio šalies darbo užmokesčio dydžio, padalyto kiekvienam šeimos nariui
Vaikai, sutuoktinis, tėvai**

*Tik tuo atveju, jei mirusysis buvo igijęs stažą, suteikiantį teisę gauti senatvės arba netekto darbingumo pensiją, arba tokia pensiją gavo.

**Gavejai turi atitikti Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų įstatyme nustatytas sąlygas.